Wee mir sinn

Motivéiert Elteren déi e bësse vun hirer Fräizäit opfere fir zesummen u Projeten ze schaffen déi all de Kanner an der ganzer Schoul ze gutt kommen! 100% vun eise Suen a Projeten déi de Kanner an eiser Schoul ze gutt kommen.

Mir treffen eis +/- 10 mol pro Joer fir Comitéée Versammlungen am Sall Batty Weber zu Stadbriedemes.

Grënnung
10.11.1999
14 Grënnungsmemberen
1. Präsident: Pierre Zahlen

Eis Statuten

Ziel an Zweck
 • Den Elteren aus der Gemeng eng Plattform ginn an si an der Schoul a bei der Gemeng representéieren
 • Den Dialog tëschent den Elteren, dem Léierpersonal an der Gemeng förderen
 • Op d’Sécherheet vun de Kanner um Schoulwee an am Schoulgebei Uecht ginn
 • Engagéiert sech am Beräich Kanner an Elteren aus der Gemeng a setzt sech an éischter Linn fir d’Wuelbefanne vun de Schoulkanner an hirem schouleschen Ëmfeld an.
 • Ënnerstëtzt all d’Moossnamen déi der Förderung vun der Erzéiungsgemeinschaft Elteren/Schoul déngen.
 • Leet grousse Wäert op eng gutt Zesummenaarbecht mam Schoulpersonal, der Gemeng, der Maison Relais an den Elterevertrieder.
 • Vertrëtt d’Uleien an d’Interesse vun de Famillen, Elteren a Kanner duerch Kontakt mat Institutiounen, Organisatiounen a politeschen Behörden (an zwar ëmmer am Respekt vun de Gesetzer a Reglementer déi an eisem Land den ëffentlechen Unterrecht bestëmmen).
 • Fördert de Meenungsaustausch ënnert de Memberen an organiséiert famillgerecht Aktivitéiten.
 • Hëlt sech regelméisseg Themen un déi de Schoulalldag verbesseren.
D'Aufgaben

D’EVGS organiséiert wichteg Projeen fir d’Kanner

 • Kuck & Klick (all 2 Joer)
 • Sécherheet um Schoulwee oder Busbegleedung
 • Internet Sécherheet vu Bee Secure a Facebook opklärung
 • Kannertheater
 • Bicher/Geschichte Liesungen

Organiséiert jäerlech-, traditionell-, kulturell- a Fräizäitaktivitéiten:

 • Kannerfuesbal
 • Ouschterhues an der Schoul
 • Schoulfest
 • Chrëschtbam rëschten
 • Ënnerstëtzt d’Schoulpersonal: um Sport Dag, bei Atelieren wéi Droge Präventioun, bei der “Coupe scolaire” (all 2 Joer)
 • Ënnerstëtzt d’Maison Relais bei Bedarf
Memberen

All d’Elteren an d’Erzéiungsberechtegt deenen hiert Kand / hir Kanner an der Gemeng Stadbriedemes an d’Schoul geet / ginn kann member ginn.

D’EVGS besteet aus:

1. Aktiv Memberen (Comitée)

 • Ënnerstëtzen eis Arbescht duerch hir Hëllef am Comité an/oder bei den organiséierten Aktivitéiten
 • Ënnerstëtzen d’EVGS finanziell mat enger Memberskaart

2. Passiv Memberen (Memberskaart)

Erklären mat hirem finanzielle Bäitrag duerch eng Memberskaart dass si d’Aufgaben an d’Aktivitéiten vun der EV mat vill positive Gedanken ënnerstëtzen

Den Comité

D’Elterenvereenegung Greiweldeng-Stadbriedemes (EVGS) gëtt duerch all seng Membere vertrueden. De Comité gëtt während der jäerlecher Generalversammlung vun de Membere gewielt.

 • Joëlle Fixmer (Présidentin)

 • Tania Zeimetz (VizePrésidentin)

 • Paula Rodrigues (Caissière)

 • Sandy Trommer (Sekrétairin)

 • Martine Di Tullo

 • Carole Goetzinger

 • Sheela Hoffmann

 • Tom Meiers

 • Paula Sousa 

 • Martine Van der Maart-Marx 

 • Ana Neves

Menus vun der Maison Relais

Hei kënnt dir den menu vun der Maison Relais bis den 01/04/22 eroflueden:

Menus

Gidd Member

Ënnerstëtzt d'Aktivitéiten/Projeten déi mir fir d’Kanner organiséieren.

Géint bezuele vun engem Minimum vun 7,5 Euro op eise Konto gidd Dir Member vun der EVGS A.s.b.l. an ënnerstëtzt domat d’Aktivitéiten/Projeten déi mir iwwert d’ganzt Schouljoer fir d’Kanner organiséieren.

Eise Konto:

IBAN LU78 0019 8700 4828 4000 vun der BCEE LU LL

Mir sinn nët Gewënn orientéiert an investéieren 100% vun eise Suen a Projeten déi de Kanner an eiser Schoul ze gutt kommen.